Selecteer een pagina

Wildcard Challenge inclusiviteit

Deadline 16-10-2023 voor 11:00
Opdrachtgever Gemeente Oude IJsselstreek
Prijs
  • Deelname programma Startup in Residence;

  • € 10.000,- vergoeding voor de pilotfase;

  • Kans op een vervolgopdracht;

  • Toegang tot het netwerk van mogelijk toekomstige opdrachtgevers.
SDG goal
  • Gendergelijkheid
  • Eerlijk werk en economische groei
  • Ongelijkheid verminderen
  • Duurzame steden en gemeenschappen

Briefing

Gemeente Oude IJsselstreek is een van de 7 samenwerkende Achterhoekse gemeenten. De Gemeente Oude IJsselstreek werkt aan ‘de brede welvaart van onze inwoners.’ Inclusiviteit is voor onze gemeente een belangrijk thema. We hebben dan ook de ambitie om de meest inclusieve gemeente van Nederland te zijn. We zijn ervan overtuigd dat we daarin qua innovatiekracht moeten samenwerken met Startups en het MKB om toekomstgerichte oplossingen te ontwikkelen die fundamenteel anders zijn. Deze Wildcard Challenge heeft als doel om startups uit te dagen innovatieve oplossingen te bedenken die bijdragen aan de gemeentelijke ambitie om de meest inclusieve gemeente van Nederland te zijn. We zoeken producten/diensten/oplossingen die de participatie, gelijkheid en diversiteit in de gemeenschap bevorderen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het verbeteren van toegankelijkheid, integratie en sociale cohesie. 

Draagt jouw innovatie bij aan onze inclusiviteit ambitie? Pitch dan jouw innovatie. Doe mee met deze wildcard inschrijving!

Naast het incubatorprogramma Startup in Residence Achterhoek bieden we ook faciliteiten in onze gemeente aan startups via SmartHub incubator industries (SHII). Zo stimuleren we ondernemerschap en werken we als ‘ondernemende’ gemeente graag samen met startups die onze gemeente een frisse blik geven en een ondernemende oplossingsgerichte werkwijze bij medewerkers stimuleren.

Wat willen we bereiken?

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om de meest inclusieve gemeente van Nederland te zijn. Innovatieve ideeën die bijdragen aan het bereiken van deze ambitie zijn voor de gemeente interessant. Waar mogelijk gaan we graag duurzame samenwerkingen aan om deze innovaties te omarmen. We zijn op zoek naar een Startup met een creatieve oplossing die ook daadwerkelijk de oplossing kan ontwikkelen en aanbieden.
Dit kan onder andere betrekking hebben op het verbeteren van toegankelijkheid van openbare ruimtes en gebouwen, het bevorderen van integratie van diverse gemeenschappen, het stimuleren van participatie en betrokkenheid van alle burgers, het verminderen van sociale en economische ongelijkheid, enzovoort.

Waar zijn we niet naar op zoek?

  • In deze Wildcard Challenge zijn we niet op zoek naar adviesdiensten of onderzoeken.
  • We zijn niet op zoek naar alleen een idee. Jouw Startup is ook in staat om de oplossing te ontwikkelen en aan te bieden zodat we jouw oplossing kunnen inkopen.

Updates

Update 04-10-2023: Nota van Inlichtingen

Vraag van startupondernemer: Waarom is de vragenlijst van de inschrijving zo lang?

We hebben ervoor gekozen om te werken met een inschrijfformulier via het platform F6S.com. Dit is een wereldwijde community voor het startup ecosysteem. Je maakt een profiel aan waarmee je niet alleen kan deelnemen aan Startup in Residence Achterhoek, je kunt ook connecten met andere startups, investeerders en opdrachtgevers.

De vragenlijst voor inschrijving is uitgebreid. Daarmee kan de opdrachtgever een goede beoordeling doen van de kwaliteit van inschrijvingen. Daarmee vraagt fase 1 en 2 van de aanbesteding wat meer van jou als startup. Zodra je bent geselecteerd om deel te nemen aan het SiR programma heb je zo de mogelijkheid om langdurig samen te werken met de potentiële opdrachtgever zonder dat je tegen nieuwe aanbestedingsprocedures aanloopt.

Challenge: Inclusivity

Briefing

Gemeente Oude IJsselstreek is one of the seven collaborating municipalities (Dutch: gemeente) in the Achterhoek region. Gemeente Oude IJsselstreek is dedicated to “the broad prosperity of our residents.” Inclusivity is a significant theme for our municipality. We aspire to become the most inclusive municipality in the Netherlands. We believe that to achieve this ambition, we need to collaborate with startups and SMEs in terms of innovation to develop fundamentally different, future-oriented solutions. The purpose of this Wildcard Challenge is to challenge startups to devise innovative solutions that contribute to the municipal ambition of becoming the most inclusive municipality in the Netherlands.

We are looking forProducts/services/solutions that promote participation, equality, and diversity within the community, with special attention to improving accessibility, integration, and social cohesion.

If your innovation contributes to our inclusivity ambition, pitch your innovation. Join this wildcard registration!

In addition to the Startup in Residence Achterhoek incubator program, we also offer facilities for startups in our municipality through SmartHub Incubator Industries (SHII). This encourages entrepreneurship, and as an “entrepreneurial” municipality, we are eager to collaborate with startups that bring fresh perspectives and a solution-oriented approach to our employees.

What we aim to achieve

Gemeente Oude IJsselstreek aims to become the most inclusive municipality in the Netherlands. Innovative ideas that contribute to achieving this ambition are of interest to the municipality. Where possible, we are eager to establish sustainable collaborations to embrace these innovations. We are looking for a startup with a creative solution that can actually develop and offer the solution. This can include improving the accessibility of public spaces and buildings, promoting the integration of diverse communities, encouraging participation and engagement of all citizens, reducing social and economic inequality, and more.

What we are not looking for

In this Wildcard Challenge, we are not seeking advisory services or research. We are not looking for just an idea.

Your startup should also be capable of developing and offering the solution for us to procure.