Selecteer een pagina

Challenge upcycling brandweerkleding

Deadline 16-10-2023 voor 11:00
Opdrachtgever Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland
Prijs
 • Deelname programma Startup in Residence;

 • € 10.000,- vergoeding voor de pilotfase;

 • Kans op een vervolgopdracht;

 • Toegang tot het netwerk van mogelijk toekomstige opdrachtgevers.
SDG goal
 • Verantwoorde consumptie en productie

Briefing

De Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De veiligheidsregio’s gaan in de komende jaren hun uniform kleding en veiligheidskleding vervangen voor nieuwe kleding. Voor VNOG betreft dit uniformkleding van 1500 vrijwilligers en 200 dagdienstmedewerkers. Dit betekent dat per medewerker zowel de kantoorkleding als de kleding voor officiële gelegenheden wordt vervangen. Daarnaast wordt in 2024 de bluskleding afgeschreven en vervangen, dit gaat om 1500 stuks. Deze kleding komt retour en kan via een landelijk programma gerecycled worden. Maar VNOG wil graag meer. VNOG wil deze kleding graag zo verantwoord mogelijk upcyclen zodat onze eigen afvalstroom een nieuwe functie krijgt in onze eigen organisatie of impact realiseert in onze samenleving. 

Hoe kunnen we onze oude veiligheids- en uniformkleding, door middel van upcycling, in een andere vorm, en/of functie van de materialen, ten gunste van de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland of samenleving gebruiken.

 

Dit vraagstuk heeft tot doel creativiteit, duurzaamheid en innovatie te bevorderen door oude uniformen om te vormen tot unieke en waardevolle nieuwe producten. Upcycling is het proces waarbij materialen hergebruikt worden om iets met een hogere waarde te creëren, en in deze uitdaging richten we ons op het nieuw leven inblazen van oude uniformen en veiligheidskleding. Transformeer de uniformen bijvoorbeeld tot functionele producten. 

Meerwaarde creëren vanuit afvalstromen betekent voor ons bijvoorbeeld dat de oplossing aantoonbaar bijdraagt aan een van de sustainable development goals. De oplossing is zichtbaar in of voor de samenleving. De oplossing heeft raakvlakken met waar de VNOG voor staat. 

Technische specificaties van de kleding

De huidige samenstelling van de kleding binnen de VNOG is zeer divers door verschillende leveranciers en momenten van inkoop. Uiteraard voldoen ze aan de gestelde eisen van brandveiligheid. Echter de wijze van hoe materiaaleigenschappen gebruikt zijn in de samenstelling van de kleding zorgt ervoor dat de kleding varieert. Elke leverancier kan dus op een andere wijze kleding produceren en wel aan de gestelde veiligheidseisen voldoen. 

Op dit moment hebben we de volgende informatie beschikbaar over kazerne en uniformkleding

Item Samenstelling
Blouse korte/lange mouw 55% katoen
45% polyester
T-shirt 80% katoen
20% polyester
Polosweater 65% katoen
35% polyester
Schipperstrui 50% wol
30% acryl
20% polyamide
Kazernebroek 65% polyester
35% katoen
Jas 55% polyester
45% wol
Voering 100% viscose
Jas 100% polyamide
Voering 100% polyester
Blouse (wit) x% katoen
x% polyester

Samenstelling van de brand pakken betreft de volgende materialen
● Kermel
● Para Aramide HT
● Bekinc
● Kermel FC Viscose
● Kermelvilt
● PU membraam Modacryl
● Nomex felt
● Aramid
● TenCate Millenia Light
● Kevlar
● Millenia Light
● PTFE membraam Kevlat Mea Aremide Para Aramide

Waar zijn we naar op zoek?

Met deze challenge zijn we op zoek naar een oplossing die zichtbaar in onze eigen organisatie terugkomt. Dat mag zowel een fysiek product zijn in onze kantooromgeving als een product dat in ons uitruk-materieel voor bijvoorbeeld de bestrijding van brand of in een andere crisis situatie van toepassing is. Het product mag ook ingezet worden voor het stimuleren van bewustwording bij de burger of andere raakvlakken hebben met waar de VNOG voor staat. 

We zijn op zoek naar een Startup met een creatieve oplossing die ook daadwerkelijk de oplossing kan uitvoeren. 

Voor de uiteindelijke oplossing is het doel dat de startup het product na de pilotfase zelf kan vermarkten binnen de Nederlandse veiligheidsregio’s met ondersteuning van VNOG. We zouden graag met de oplossing een voorbeeldfunctie willen vervullen en laten zien dat je op deze manier kan omgaan met afval of reststromen in je organisatie.

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • We zijn niet op zoek naar nieuwe kleding voor onze medewerkers. De inkoop van nieuwe veiligheidskleding en uniformen wordt namelijk landelijk aangestuurd;
 • We zijn niet op zoek naar een Startup met alleen een idee. Je moet als Startup ook de uitvoering van het upcycling proces kunnen aanbieden; 
 • We zijn niet op zoek naar een product om te verkopen;
 • We zijn niet op zoek naar een strategie of diensten van adviesbureaus;

Updates

Update 04-10-2023: Nota van Inlichtingen 

Vraag van startupondernemer: Waarom is de vragenlijst van de inschrijving zo lang? 

We hebben ervoor gekozen om te werken met een inschrijfformulier via het platform F6S.com. Dit is een wereldwijde community voor het startup ecosysteem. Je maakt een profiel aan waarmee je niet alleen kan deelnemen aan Startup in Residence Achterhoek, je kunt ook connecten met andere startups, investeerders en opdrachtgevers.

De vragenlijst voor inschrijving is uitgebreid. Daarmee kan de opdrachtgever een goede beoordeling doen van de kwaliteit van inschrijvingen. Daarmee vraagt fase 1 en 2 van de aanbesteding wat meer van jou als startup. Zodra je bent geselecteerd om deel te nemen aan het SiR programma heb je zo de mogelijkheid om langdurig samen te werken met de potentiële opdrachtgever zonder dat je tegen nieuwe aanbestedingsprocedures aanloopt.

Briefing

The Safety Region North East Gelderland (VNOG) is one of the 25 safety regions in the Netherlands. In the coming years, safety regions will replace their uniform clothing and safety clothing with new garments. For VNOG, this involves the uniform clothing of 1500 volunteers and 200 day-shift employees. This means that both office clothing and clothing for official occasions will be replaced for each employee. Additionally, in 2024, fire-fighting clothing will be retired and replaced (1500 pieces). This clothing can be recycled through a national program. However, VNOG wants more. VNOG wants to upcycle this clothing responsibly so that our own waste stream serves a new purpose within our organization or makes an impact on society.

How can we use our old safety and uniform clothing, through upcycling, in a different form and/or function of the materials, for the benefit of the Safety Region North East Gelderland or society?

The purpose of this challenge is to promote creativity, sustainability, and innovation by transforming old uniforms into unique and valuable new products. Upcycling is the process of reusing materials to create something of higher value, and in this challenge, we focus on breathing new life into old uniforms and safety clothing. For example, transform the uniforms into functional products.

Creating added value from waste streams means that the solution should demonstrably contribute to one of the sustainable development goals. The solution is visible in or for society and has relevance to what VNOG stands for.

Technical specifications of clothing

The current composition of clothing within VNOG is highly diverse due to various suppliers and procurement moments. They naturally meet the required fire safety standards. However, the way material properties are used in the clothing composition results in variations. Therefore, each supplier may produce clothing differently while still meeting the safety standards.

Currently, we have the following information available about station and uniform clothing:

Clothing:

 • Blouse short/long sleeve 55% cotton 45% polyester
 • T-shirt 80% cotton 20% polyester
 • Polo sweater 65% cotton 35% polyester
 • Skipper sweater 50% wool 30% acrylic 20% polyamide
 • Station trousers 65% polyester 35% cotton
 • Jacket 55% polyester 45% wool Lining 100% viscose
 • Jacket 100% polyamide Lining 100% polyester
 • Blouse (white) x% cotton x% polyester

The composition of the fire suits includes the following materials:

 • Kermel
 • Para Aramide HT
 • Bekinc
 • Kermel FC Viscose
 • Kermel felt
 • PU membrane Modacryl
 • Nomex felt
 • Aramid
 • TenCate Millenia Light
 • Kevlar
 • Millenia Light
 • PTFE membrane Kevlat Mea Aramide Para Aramide

What we are looking for

With this challenge, we are seeking a solution that is visible within our own organization. It can be either a physical product in our office environment or a product applicable to our emergency response equipment, such as firefighting gear or other crisis situations. The product can also be used to promote awareness among citizens or have other relevance to what VNOG stands for.

We are looking for a startup with a creative solution that can effectively execute the upcycling process. The ultimate goal is for the startup to market the product within Dutch safety regions after the pilot phase with the support of VNOG. We would like the solution to serve as an example and demonstrate how waste or residual streams can be managed within an organization.

  What we are not looking for

  We are not looking for new clothing for our employees, as the procurement of new safety clothing and uniforms is coordinated nationally. We are not looking for a startup with just an idea; you must also be able to execute the upcycling process. We are not looking for a product to sell. We are not seeking strategies or services from consulting firms.