Selecteer een pagina

Challenge hemelwaterafvoer

afkoppelen van drukriolering

Deadline 16-10-2023 voor 11:00
Opdrachtgever Gemeente Oude IJsselstreek
Prijs
  • Deelname programma Startup in Residence;

  • € 10.000,- vergoeding voor de pilotfase;

  • Kans op een vervolgopdracht;

  • Toegang tot het netwerk van mogelijk toekomstige opdrachtgevers.
SDG goal
  • Verantwoorde consumptie en productie

Briefing

Ons klimaat verandert. De temperaturen stijgen. We hebben te maken met meer hevige regenval en periodes van droogte. De gemeente Oude IJsselstreek speelt hierop in. Onder andere door het stimuleren van het afkoppelen van regenwater. Afkoppelen is het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat regenwater niet meer in het riool terechtkomt. In het buitengebied betreft het hier de drukriolering. 

De drukriolering is niet ontworpen om regenwater te verwerken en leidt tot overbelasting van het systeem. Bij hevige regenval raken de pompen overbelast die het water uit de overloopputten moet wegpompen en gaan vervolgens in ‘storing’ stand. Medewerkers van de storingsdiensten moeten vervolgens het buitengebied in om deze pompen handmatig te resetten en overtollig water weg te pompen. We vinden het belangrijk om deze uitdaging uit te zetten en tot een oplossing te komen. Enerzijds in het kader van duurzaamheid en milieubewustheid, anderzijds voor het verlagen van de onderhoudskosten van ons rioolnetwerk, pompen en het terugbrengen van de kosten van de storingsdiensten. Gemeente Oude IJsselstreek voert beleid op het afkoppelen van hemelwater op de drukriolering. Het is niet toegestaan om hemelwater af te voeren via de drukriolering. Ze wil graag het probleem duurzaam oplossen. We zoeken geen slimmere pompen maar we willen de bron van het probleem aanpakken. De vraag vanuit de gemeente is dan ook:

Hoe kunnen we op slimme wijze in kaart brengen waar het hemelwater in het buitengebied direct op de drukriolering wordt afgevoerd?

We zijn op zoek naar de bron van het probleem en willen de huis/pandeigenaren kunnen adviseren, informeren, met hen het gesprek aangaan of indien nodig kunnen handhaven. Daarom zijn we op zoek naar een oplossing die ons inzicht geeft in welke huizen/bedrijven hun hemelwater op dit moment nog afvoeren op de drukriolering. 

Het probleem is kleinschalig maar zeer hardnekkig. Van de 1000 pompen in het buitengebied zijn er zo’n 50 pompen die regelmatig voor storingen zorgen. Op elke pompput zijn meerdere rioleringen aangesloten. De problemen kunnen dus veroorzaakt worden door enkele honderden woningen/bedrijven. Tijdens een hevige regenbui worden gemiddeld zo’n 20 storingen afgehandeld. Dit is arbeidsintensief en een terugkerend probleem. Het leidt tot hoge kosten voor de storingsdiensten. 

Om het probleem te beperken zijn de looptijdbegrenzers inmiddels al zo ingesteld dat de pompen langere tijd, dan eigenlijk noodzakelijk, aanstaan om water af te voeren. Dit heeft slijtage en hogere energiekosten tot gevolg. We hebben meerdere bewustwordingscampagnes gedraaid in het buitengebied maar onze data laten zien dat het aantal storingen niet is afgenomen.

Waar zijn we naar op zoek?

We willen als gemeente zelf kunnen aantonen waar de bron van overlast zich bevindt. Daartoe moeten we zelf een dossier kunnen opbouwen voor het geval we willen kunnen handhaven.

We zijn op zoek naar een Startup met een creatieve oplossing die ook daadwerkelijk de oplossing kan ontwikkelen en aanbieden.
Voor de uiteindelijke oplossing is het doel dat de startup het product na de pilotfase zelf kan vermarkten naar andere gemeenten. We willen daarbij helpen om het gemeentelijke netwerk te openen voor de startup.

Waar zijn we niet naar op zoek?

We zijn bekend met slimme drukregelaars die op afstand aangestuurd kunnen worden en waar de pomptijd ingesteld kan worden of pompen gereset kunnen worden. Deze oplossing zoeken we niet. Het gaat ons om het in kaart brengen van de plekken waar hemelwater wordt afgevoerd op de drukriolering en door wie bij meerdere aansluitingen op één pompunit.

We zijn bekend met rooktechnieken om via de riolering te kunnen aantonen waar in de omgeving woningen aangesloten zijn op de drukriolering. Echter zorgen stankafsluiters ervoor dat zo niet alle bronnen direct zichtbaar worden. Dit biedt daarmee niet de gewenste oplossing.

We zijn niet op zoek naar een Startup met alleen een idee. Je moet als Startup ook de oplossing kunnen ontwikkelen en kunnen aanbieden;

We zijn niet op zoek naar een strategie of diensten van adviesbureaus;

Updates

Update 04-10-2023: Nota van Inlichtingen 

Vraag van startupondernemer: Waarom is de vragenlijst van de inschrijving zo lang? 

We hebben ervoor gekozen om te werken met een inschrijfformulier via het platform F6S.com. Dit is een wereldwijde community voor het startup ecosysteem. Je maakt een profiel aan waarmee je niet alleen kan deelnemen aan Startup in Residence Achterhoek, je kunt ook connecten met andere startups, investeerders en opdrachtgevers. 

De vragenlijst voor inschrijving is uitgebreid. Daarmee kan de opdrachtgever een goede beoordeling doen van de kwaliteit van inschrijvingen. Daarmee vraagt fase 1 en 2 van de aanbesteding wat meer van jou als startup. Zodra je bent geselecteerd om deel te nemen aan het SiR programma heb je zo de mogelijkheid om langdurig samen te werken met de potentiële opdrachtgever zonder dat je tegen nieuwe aanbestedingsprocedures aanloopt.

Briefing

Our climate is changing. Temperatures are rising, and we are experiencing more heavy rainfall and periods of drought. Gemeente Oude IJsselstreek is taking action, including promoting the separation of rainwater from the sewage system. Separation involves measures to ensure that rainwater no longer enters the sewer system. In rural areas, this concerns the pressurized sewer system.

The pressurized sewer system is not designed to handle rainwater, leading to system overload. During heavy rainfall, the pumps that are supposed to remove water from the overflow chambers become overloaded and go into “fault” mode. Maintenance workers then have to manually reset these pumps and remove excess water from the rural areas. We consider it important to address this challenge and find a solution, both for sustainability and environmental awareness and for reducing the maintenance costs of our sewer network, pumps, and the expenses of the maintenance teams. Gemeente Oude IJsselstreek has a policy of separating rainwater from the pressurized sewer system. It is not allowed to drain rainwater into the pressurized sewer system. We want to solve the problem sustainably. Our question is as follows:

How can we intelligently map where surface rainwater in rural areas is directly drained into the pressurized sewer system?

We are looking for the source of the problem and want to advise, inform, engage in dialogue with, or, if necessary, enforce regulations on property owners. Therefore, we are seeking a solution that provides us with insights into which houses/businesses are currently draining their rainwater into the pressurized sewer system.

The problem is small-scale but persistent. Out of 1000 pumps in rural areas, around 50 pumps regularly cause malfunctions. Multiple sewers are connected to each pump chamber, which means that the issues can be caused by several hundred houses/businesses. During heavy rainfall, an average of 20 malfunctions are dealt with. This is labor-intensive and a recurring issue, resulting in high costs for maintenance services.

To mitigate the problem, the runtime limiters have already been set to keep the pumps running for longer periods than necessary to drain water. This results in wear and higher energy costs. We have conducted several awareness campaigns in rural areas, but our data shows that the number of malfunctions has not decreased.

What we are looking for

We want the municipality (Dutch: gemeente) to be able to demonstrate the source of the problem itself. To do so, we need to build a dossier for potential enforcement. We are seeking a startup with a creative solution that can develop and offer a practical solution. Ultimately, the goal is for the startup to market the product to other municipalities after the pilot phase. We are willing to help open the municipal network for the startup.

What we are not looking for

We are aware of smart pressure regulators that can be remotely controlled and can adjust pump runtime or reset pumps. This is not the solution we are seeking. Our focus is on mapping the locations where surface rainwater is drained into the pressurized sewer system and identifying the responsible parties in cases of multiple connections to one pump unit.

We are familiar with smoke techniques used to demonstrate which houses in the vicinity are connected to the pressurized sewer system through the sewer system. However, odor traps prevent the visibility of all sources. This method does not provide the desired solution.

We are not seeking a startup with only an idea. The startup must be capable of developing and offering the solution. We are not seeking strategies or consulting services from advisory firms.