Selecteer een pagina

Challenge brandoefening lage footprint

Deadline 16-10-2023 voor 11:00
Opdrachtgever Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland
Prijs
 • Deelname programma Startup in Residence;

 • € 10.000,- vergoeding voor de pilotfase;

 • Kans op een vervolgopdracht;

 • Toegang tot het netwerk van mogelijk toekomstige opdrachtgevers.
SDG goal
 • Innoveren en verduurzamen

 • Verantwoorde consumptie en productie

 • Klimaatactie

Briefing

De Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. We hebben een ambitie. Wij willen als organisatie onze footprint van het realistisch oefenen van onze crisisbestrijding naar beneden brengen, zonder in te boeten op de kwaliteit van de trainingen. Bij de brandweer maken we gebruik van verschillende leerinstrumenten, zoals theorielessen, table top oefeningen en VR-oefeningen. Maar we hebben ook onze realistische oefeningen. Dit zijn oefeningen op speciale oefenterreinen waar vaardigheden en scenario’s (bv woningbrand) onder gecontroleerde, maar realistische omstandigheden (dus met echte brand) beoefend worden. Deze realistische oefeningen zijn essentieel om onder “praktijkomstandigheden’’ (zoals hittebelasting en stress) vaardigheden en inzettechnieken te trainen. Het nadeel hiervan is de milieubelasting. Onze ambitie is om deze naar beneden te brengen, zonder afbreuk te doen aan de doelen van het realistisch oefenen. 

Hoe kunnen we onze realistische trainingen van crisis/brandbestrijding blijven doen met een zo’n laag mogelijke footprint én met behoud van de huidige kwaliteit van de trainingen?


Gelukkig zien we dat het aantal branden afneemt. Keerzijde is dat brandweermensen daardoor steeds minder ervaring opbouwen. Het realistisch oefenen wordt dus steeds belangrijker. Alternatieven, zoals VR-oefeningen, zijn prima voor sommige aspecten van het operationele optreden, maar bootsen de praktijk op andere onderdelen (vuurlast en hitte impact op het lichaam) onvoldoende na. Daarnaast zijn onze vrijwilligers een doorsnee van de maatschappij en hebben ze niet allemaal voldoende digitale vaardigheden om uitsluitend virtueel te trainen.

We stoken bij realistische oefeningen met schoon hout (pallets). Er zijn alternatieven, zoals het stoken met gas, maar ook hier geldt dat een gasgestookte brand zich niet realistisch gedraagt.

Dit vraagstuk heeft tot doel creativiteit, duurzaamheid en innovatie te bevorderen door op zoek te gaan naar oplossingen en technieken die de crisissituatie zo realistisch mogelijk kunnen simuleren en in de uitvoering van de oefening aantoonbaar lagere footprint geeft dan bij de huidige trainingen. 

Bij de beoordeling letten we op:

a. Creativiteit en Innovatie: Uniekheid en originaliteit van de oplossing;
b. Functionaliteit en praktisch gebruik: Hoe goed de nieuwe techniek zijn beoogde doel dient;
c. Duurzaamheid: De mate waarin de nieuwe techniek de footprint van de training daadwerkelijk naar beneden brengt. 

De bereidheid en hoogte van de investering in de nieuwe techniek hangt af van de mate waarin de oplossing bijdraagt aan het verlagen van de footprint en hoe de implementatie van de oplossing er uit ziet. 

Waar zijn we naar op zoek?

Het hoogste doel is natuurlijk dat er geen brand meer zou bestaan. Maar we gaan er in deze challenge vanuit dat we als brandweer onze functie voor de bestrijding van brand behouden. Daarnaast zijn er allerlei oplossingen mogelijk met invloed van politiek, preventieve oplossingen om brand te voorkomen of innovaties als robot blussers. Om de opdracht af te bakenen zijn we op zoek naar oplossingen die praktisch en snel implementeerbaar zijn ten behoeve van de realistische training van onze mensen voor een ‘binnenaanval’. 

We zijn op zoek naar een Startup met een creatieve oplossing die ook daadwerkelijk de oplossing kan ontwikkelen en aanbieden. 

Voor de uiteindelijke oplossing is het doel dat de startup het product na de pilotfase zelf kan vermarkten binnen de Nederlandse veiligheidsregio’s met ondersteuning van VNOG.

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • We zijn niet op zoek naar een Startup met alleen een idee. Je moet als Startup ook de oplossing kunnen ontwikkelen en kunnen aanbieden;
 • We zijn niet op zoek naar het antwoord dat we moeten stoppen met fysiek trainen, alles virtueel moeten trainen en medewerkers moeten trainen op digitale vaardigheden;
 • We zijn niet op zoek naar een strategie of diensten van adviesbureaus;

Updates

Update 04-10-2023: Nota van Inlichtingen 

Vraag van startupondernemer: Waarom is de vragenlijst van de inschrijving zo lang? 

We hebben ervoor gekozen om te werken met een inschrijfformulier via het platform F6S.com. Dit is een wereldwijde community voor het startup ecosysteem. Je maakt een profiel aan waarmee je niet alleen kan deelnemen aan Startup in Residence Achterhoek, je kunt ook connecten met andere startups, investeerders en opdrachtgevers.

De vragenlijst voor inschrijving is uitgebreid. Daarmee kan de opdrachtgever een goede beoordeling doen van de kwaliteit van inschrijvingen. Daarmee vraagt fase 1 en 2 van de aanbesteding wat meer van jou als startup. Zodra je bent geselecteerd om deel te nemen aan het SiR programma heb je zo de mogelijkheid om langdurig samen te werken met de potentiële opdrachtgever zonder dat je tegen nieuwe aanbestedingsprocedures aanloopt.

Briefing

The Safety Region North East Gelderland (VNOG) is one of the 25 safety regions in the Netherlands. We have an ambition. As an organization, we want to reduce the environmental impact of our realistic crisis training without compromising the quality of the training. In the fire department, we use various learning tools, including theoretical lessons, tabletop exercises, and VR simulations. However, we also conduct realistic training exercises. These exercises take place on specialized training grounds where skills and scenarios (e.g., house fires) are practiced under controlled yet realistic conditions, including real fires. These realistic exercises are essential for training skills and response techniques under “real-world” conditions, including heat exposure and stress. The downside is the environmental impact. Our ambition is to reduce this impact without compromising the goals of realistic training.

How can we continue our realistic crisis/firefighting training with the lowest possible environmental impact while maintaining the current quality of training?

Fortunately, we see a decrease in the number of fires. The flip side is that firefighters are gaining less experience as a result. Realistic training is becoming increasingly important. Alternatives such as VR simulations are suitable for some aspects of operational response but do not adequately replicate real-world conditions, such as heat exposure and its impact on the body. Additionally, our volunteers represent a cross-section of society and may not all have the digital skills required for virtual training.

For realistic training exercises, we currently burn clean wood (pallets). There are alternatives, such as using gas, but even a gas-fueled fire does not behave realistically.

This challenge aims to promote creativity, sustainability, and innovation by seeking solutions and techniques that can simulate crisis situations as realistically as possible while demonstrably reducing the environmental footprint compared to current training methods.

In the evaluation, we will consider:
a. Creativity and Innovation: Uniqueness and originality of the solution;
b. Functionality and Practical Use: How well the new technology serves its intended purpose;
c. Sustainability: The extent to which the new technology effectively reduces the training’s environmental footprint.

The willingness to invest in the new technology depends on how much the solution contributes to reducing the environmental impact and how the implementation of the solution looks.

What we are looking for

The ultimate goal, of course, would be to eliminate fires altogether. However, for this challenge, we assume that the fire department will maintain its firefighting function. Additionally, there are various political and preventive solutions to prevent fires, as well as innovations like robot firefighters. To narrow down the scope of this challenge, we are seeking solutions that are practical and quickly implementable for the realistic training of our personnel for an “indoor attack.”

We are looking for a startup with a creative solution that can both develop and offer the solution. The ultimate goal for the final solution is that the startup can independently market the product within Dutch safety regions after the pilot phase, with support from VNOG.

What we are not looking for

 • We are not seeking a startup with only an idea. You must be able to develop and provide the solution.
 • We are not looking for an answer suggesting we should stop physical training, shift entirely to virtual training, or train employees solely on digital skills.
 • We are not seeking strategies or services from consulting firms.