Selecteer een pagina

Challenge brandgevaarlijke

situaties signaleren

Deadline 16-10-2023 voor 11:00
Opdrachtgever Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland
Prijs
  • Deelname programma Startup in Residence;

  • € 10.000,- vergoeding voor de pilotfase;

  • Kans op een vervolgopdracht;

  • Toegang tot het netwerk van mogelijk toekomstige opdrachtgevers.
SDG goal

  • Innoveren en verduurzamen

Briefing

Een slimme stad (smart city) is een stad waarbij informatietechnologie en IoT gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Een stad heeft een eigen systeem van stromen van mensen, goederen, afval, energie, grondstoffen en water. Door die stromen optimaal op elkaar af te stemmen, ontstaat een smart city. Enkele van de belangrijkste gebieden waarop slimme oplossingen stadsactiviteiten kunnen helpen te verbeteren, zijn openbare veiligheid, een kleinere ecologische voetafdruk en operationele efficiëntie. Deze dragen op hun beurt allemaal bij tot kostenbesparingen. Overal worden sensoren geplaatst om informatie te kunnen ophalen over wat er in de openbare ruimte gebeurt. In deze challenge gaat het over openbare veiligheid in het specifieke domein brandveiligheid binnen de veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG).

In het werkgebied van deze veiligheidsregio hebben we qua landschap te maken met veel recreatie, agrarische en grote natuurgebieden. Daartussen bevinden zich oude (hanze)steden en kleine dorpen. Met enkele meetstations in ons werkgebied brengen we zelf al risico’s in kaart. We gebruiken daar Business Intelligence (BI) achtige tools voor om deze data tot informatie om te zetten die bruikbaar is. We zijn op zoek naar slimme oplossingen in de toepassing van sensortechnologie om real-time dynamische data op te halen. Onder dynamische data verstaan we dat er op meerdere plekken, op één of meerdere momenten per dag de data wordt gemeten.

Hoe kunnen we (real-time) dynamische data verkrijgen uit ons werkgebied om vroegtijdig brandgevaarlijke situaties te signaleren?

Het doel is om de detectie van brandgevaarlijke situaties te verbeteren, vroegtijdige waarschuwingssystemen te ontwikkelen en effectieve maatregelen te treffen om branden in het buitengebied en oude steden te voorkomen en snel te bestrijden.

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar slimme oplossingen, gebaseerd op sensortechnologie, om risico’s op brand te monitoren en signaleren om daarmee vroegtijdig te kunnen acteren om brand te voorkomen. Als opdrachtgever staan we open voor een veelzijdigheid aan oplossingen waarin sensortechnologie misschien gecombineerd wordt met andere vormen van technologische of sociale innovaties als dit bijdraagt aan het verkrijgen van dynamische data. Voor de implementatie van de oplossing kan mogelijk ook gebruik worden gemaakt van data waarover we als organisatie op dit moment al beschikken. We zijn op zoek naar een Startup met een creatieve oplossing die ook daadwerkelijk de oplossing kan ontwikkelen en aanbieden. Wij zoeken een schaalbare oplossing. Voor de uiteindelijke oplossing is het doel dat de startup het product na de pilotfase zelf kan vermarkten binnen de Nederlandse veiligheidsregio’s met ondersteuning van VNOG.

Updates

Update 04-10-2023: Nota van Inlichtingen 

Vraag van startupondernemer: Waarom is de vragenlijst van de inschrijving zo lang? 

We hebben ervoor gekozen om te werken met een inschrijfformulier via het platform F6S.com. Dit is een wereldwijde community voor het startup ecosysteem. Je maakt een profiel aan waarmee je niet alleen kan deelnemen aan Startup in Residence Achterhoek, je kunt ook connecten met andere startups, investeerders en opdrachtgevers.

De vragenlijst voor inschrijving is uitgebreid. Daarmee kan de opdrachtgever een goede beoordeling doen van de kwaliteit van inschrijvingen. Daarmee vraagt fase 1 en 2 van de aanbesteding wat meer van jou als startup. Zodra je bent geselecteerd om deel te nemen aan het SiR programma heb je zo de mogelijkheid om langdurig samen te werken met de potentiële opdrachtgever zonder dat je tegen nieuwe aanbestedingsprocedures aanloopt.

Briefing

 

A smart city is a city where information technology and IoT are used to manage and control the city. A city has its own system of flows of people, goods, waste, energy, raw materials and water. By optimally coordinating these flows, a smart city is created. Some of the key areas where smart solutions can help improve city operations are public safety, a smaller carbon footprint and operational efficiency. These in turn all contribute to cost savings. Sensors are placed everywhere to collect information about what is happening in public spaces. This challenge is about public safety in the specific domain of fire safety within the North East Gelderland safety region (VNOG).

In the working area of this safety region, we are dealing with many recreational, agricultural and large nature reserves in terms of landscape. In between there are old (Hanseatic) towns and small villages. We already map risks ourselves with several measuring stations in our work area. We use Business Intelligence (BI)-like tools to convert this data into usable information. We are looking for smart solutions in the application of sensor technology to collect real-time dynamic data. By dynamic data we mean that data is measured in multiple places, at one or more times per day.

 

How can we obtain (real-time) dynamic data from our work area to identify fire-risk situations at an early stage?

 

The aim is to improve the detection of fire hazard situations, develop early warning systems and take effective measures to prevent and quickly combat fires in rural areas and old cities.

What we are looking for

We are searching for intelligent solutions based on sensor technology to monitor and detect fire risks, allowing us to take early action to prevent fires.

As the client, we are open to a variety of solutions that may involve combining sensor technology with other forms of technological or social innovations if it contributes to obtaining dynamic data.

For the implementation of the solution, we may also utilize data that our organization currently possesses.

We are seeking a startup with a creative solution that can actually develop and offer the solution. We are looking for a scalable solution. Ultimately, the goal is for the startup to be able to market the product independently within Dutch safety regions after the pilot phase with the support of VNOG.

What we are not looking for

 

  • We are not seeking strategies or services from consulting firms.
  • We are not looking for just an idea. Your startup should also be capable of developing and offering the solution so that we can procure your solution.
  • We are not looking for a specific data-driven or business intelligence tool; we are already working on that ourselves.
  • For our area of work, we are not seeking solutions for heavy (industrial) processes.