Selecteer een pagina

Challenge bermmaaisel

Deadline 16-10-2023 voor 11:00
Opdrachtgever Gemeente Oude IJsselstreek
Prijs
  • Deelname programma Startup in Residence;

  • € 10.000,- vergoeding voor de pilotfase;

  • Kans op een vervolgopdracht;

  • Toegang tot het netwerk van mogelijk toekomstige opdrachtgevers.
SDG goal
  • Innoveren en verduurzamen
  • Verantwoorde consumptie en productie

Briefing

Het nieuwe bermbeheer van de gemeente Oude IJsselstreek is gericht op het herstel en uitbreiding van biodiversiteit. Verzamelen en afvoeren van maaisel is hiervoor nodig. Het heeft als gevolg dat er minder voedingsstoffen in de bodem komen en de variatie aan planten en insecten neemt geleidelijk aan weer toe.

Tegelijkertijd willen we als gemeente onze afvalstromen zien als grondstof. Ook bermmaaisel kan een schone grondstof zijn voor nieuwe toepassingen/gebruik. Het maaibeleid ter bevordering van de biodiversiteit brengt nu nog met zich mee dat het maaisel inclusief de aanwezige vervuiling door zwerfafval (blikjes, plastic etc) direct naar de verbrandingsovens gaan. Dat willen we anders doen en het maaisel het liefst schoon te verzamelen zodat het als grondstof voor nieuwe toepassingen kan dienen.

Hoe kunnen we bermmaaisel omzetten in een grondstof in plaats van afvalproduct? 

 

Deze challenge heeft als doel om innovatieve technische oplossingen te vinden voor het schoon maaien van bermen, waarbij het bermmaaisel effectief kan worden hergebruikt zonder verontreiniging door plastic, blik of ander afval zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Deze methode willen we als gemeente zelf kunnen toepassen. Daarbij dient de oplossing rekening te houden met het behoud van flora en fauna. Wanneer het ook mogelijk is om het bermmaaisel inclusief afval en afvalstoffen te hergebruiken in een nieuw product dan staan we daar ook voor open.

De vervolgstap is dat we met dit schone maaisel de mogelijkheid hebben te kijken naar waardevolle toepassingen van het schone organische materiaal. Bijvoorbeeld om het te gebruiken voor nuttige toepassingen zoals compost, biobrandstof of andere duurzame producten.

Deelnemers worden uitgedaagd om innovatieve ideeën en methoden te bedenken om bermmaaisel op een efficiënte en effectieve manier te maaien en te scheiden van plastic en ander afval. Hierbij moet het mogelijk zijn om het organische materiaal te hergebruiken zonder dat dit verontreinigd is.

Bij de beoordeling letten we op:

a.  Creativiteit en Innovatie: Uniekheid en originaliteit van de oplossing;
b.  Functionaliteit en praktisch gebruik: Hoe goed de nieuwe techniek zijn beoogde doel dient;
c. Duurzaamheid: De mate waarin de oplossing rekening houdt met bijvoorbeeld het verminderen van de footprint of in de oplossing bijdraagt aan inclusie.

De gemeente, afvalbeheer bedrijven of andere relevante partijen kunnen mogelijk geïnteresseerd zijn in het implementeren van de winnende methode. De winnende deelnemer krijgt de kans om samen te werken met deze partijen om hun oplossing te implementeren en te schalen.

Updates

Update 04-10-2023: Nota van Inlichtingen

Vraag van startupondernemer: Waarom is de vragenlijst van de inschrijving zo lang?

We hebben ervoor gekozen om te werken met een inschrijfformulier via het platform F6S.com. Dit is een wereldwijde community voor het startup ecosysteem. Je maakt een profiel aan waarmee je niet alleen kan deelnemen aan Startup in Residence Achterhoek, je kunt ook connecten met andere startups, investeerders en opdrachtgevers.

De vragenlijst voor inschrijving is uitgebreid. Daarmee kan de opdrachtgever een goede beoordeling doen van de kwaliteit van inschrijvingen. Daarmee vraagt fase 1 en 2 van de aanbesteding wat meer van jou als startup. Zodra je bent geselecteerd om deel te nemen aan het SiR programma heb je zo de mogelijkheid om langdurig samen te werken met de potentiële opdrachtgever zonder dat je tegen nieuwe aanbestedingsprocedures aanloopt.

Challenge: Roadside Management

Briefing

The new roadside management approach of Gemeente Oude IJsselstreek is focused on biodiversity restoration. Collecting and disposing of grass clippings are necessary for achieving this goal. This practice reduces the introduction of fertilizers into the soil and gradually increases the diversity of plants and insects.

At the same time, Gemeente Oude IJsselstreek aims to view its waste streams as resources. Roadside grass clippings can also serve as a clean resource for new applications or uses. The current policy for promoting biodiversity involves sending the clippings, including any existing pollution from litter (such as cans and plastic), directly to incineration. We want to change this approach and prefer to collect the clippings cleanly so that they can serve as a resource for new applications.

How can we transform roadside grass clippings into a resource rather than a waste product?

This challenge aims to find innovative technical solutions for the clean cutting of roadside grass, allowing effective reuse without contamination by plastic, metal, or other waste. We, as Gemeente Oude IJsselstreek, want to be able to implement this solution ourselves. Additionally, if it is possible to reuse roadside grass clippings, including waste and residues, in a new product, we are open to exploring such possibilities.

The next step is to investigate valuable applications for this clean organic material. For example, it could be used for beneficial purposes such as compost, biofuel, or other sustainable products.

Participants are encouraged to devise innovative ideas and methods for efficiently and effectively mowing and separating roadside grass clippings from plastic and other waste. The organic material should be reusable without contamination.

In the evaluation, we will consider:
a. Creativity and Innovation: The uniqueness and originality of the solution;
b. Functionality and Practical Use: How well the new technique serves its intended purpose;
c. Sustainability: The extent to which the solution considers reducing the environmental footprint or contributes to inclusivity.

Gemeente Oude IJsselstreek, waste management companies, or other relevant parties may be interested in implementing the winning method. The winning participant will have the opportunity to collaborate with these parties to implement and scale their solution, with Gemeente Oude IJsselstreek serving as the launching customer.

What we are looking for

We are seeking a solution for obtaining clean roadside grass clippings. We are looking for a startup with a creative solution that can develop and offer the solution.
Potentially, an application to reuse roadside grass clippings, including waste and residues, in a new product. For the ultimate solution, the goal is for the startup to market the product after the pilot phase and scale it to other municipalities (Dutch: gemeentes), with support from Gemeente Oude IJsselstreek as the launching customer.

What we are not looking for

We are not looking for a startup with only an idea. The startup must be capable of developing and offering the solution.
We are not seeking strategies or consulting services from advisory firms.